Tiến độ xây dựng SwanBay tháng 5 /2019

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.
1. Marina Villas: